Inloggen of aanmelden?

Wachtwoord vergeten? Klik hier >
Werkloos, en nu?

Door: Yvom | Datum: 11-06-2009 | Laatst gewijzigd: 12-06-2009 | Nieuws SDW

Vraag 1. Ik word werkloos. Wat wordt er van me verwacht?

> U schrijft zich in bij het UWV WERKbedrijf. Dat kan vanaf het moment dat u weet dat u werkloos wordt. U moet uiterlijk één werkdag nadat u  werkloos bent geworden ingeschreven staan. U krijgt dan een gesprek met een werkcoach van het UWV WERKbedrijf. De werkcoach maakt afspraken met u over wat u zelf doet om werk te vinden en of u daar hulp bij krijgt. Ook wordt afgesproken hoe vaak u moet solliciteren.

Passen de afspraken niet bij u? Roep dan de hulp in van de onafhankelijke arbeidsadviseur. De meeste UWV WERKbedrijven hebben een onafhankelijke arbeidsadviseur in huis. U kunt op www.onafhankelijkarbeidsadviseur.nl zien waar er een onafhankelijke arbeidsadviseur is.

> Bij het UWV WERKbedrijf kunt u als u werkloos wordt, ook uw uitkering aanvragen. De uitkering gaat in vanaf het moment dat u bij het UWV WERKbedrijf staat ingeschreven.

Vraag 2. Hoe schrijf ik me in als werkzoekende?

 Op twee manieren:

 A) Bij het dichtstbijzijnde UWV WERKbedrijf.

U kunt de adressen van de dichtstbijzijnde UWV WERKbedrijf vinden op de site van het UWV, www.werk.nl of bel het UWV (0900 9294) voor informatie hierover.

Neem daarvoor mee:

- een geldig (!) paspoort of een identiteitskaart.

- een officieel document waar uw Burger Service Nummer (BSN) op staat

(vroeger was dat uw Sofinummer). Het is een uniek persoonsnummer waar de overheidsinstanties mee werken. U hoeft dan in de toekomst niet steeds al uw persoonsgegevens te verstrekken. Weet u uw BSN niet? Ga dan naar de belastingdienst op de gemeente.

B) Inschrijving via internet

U kunt u ook inschrijven via internet (www.werk.nl) bij het UWV WERKbedrijf. U moet dan wel een DIGID hebben. Vraag dat snel aan als u dat nog niet heeft, want het duurt even voor u uw DIGID krijgt.

 Tip:

Via het Burger Service Nummer wordt ook geregistreerd waar u woont. Geef een verhuizing door aan de gemeente. Als u nog in een andere gemeente staat ingeschreven, kunt u geen uitkering aanvragen of u inschrijven bij het dichtstbijzijnde UWV WERKbedrijf.

Vraag 3. Hoe lang blijft mijn inschrijving bij het UWV WERKbedrijf geldig?

 Uw inschrijving is maar beperkte tijd geldig. U moet uw inschrijving steeds op tijd verlengen. Op uw inschrijfbewijs staat voor welke datum u dit moet doen. U bent verplicht om u als werkzoekende in te schrijven als u gebruik maakt van een uitkering. Behalve als daar met u andere afspraken over zijn gemaakt.

Vraag 4. Mag ik een baan weigeren omdat ik het niet leuk vind?

Nee. Dat is voor het UWV / de gemeente geen goede reden. U raakt mogelijk uw uitkering kwijt. U kunt wel een baan weigeren als die niet passend is (zie vraag 5 en 6).

Tip:

Weiger nooit zomaar werk. Vraag eerst advies aan een onafhankelijke arbeidsadviseur. Werk weigeren, hoe terecht het ook lijkt, kan u uw uitkering kosten.

Vraag 5. Wat is een ‘passende’ baan bij WW?

Als u WW krijgt en nog maar kort werkloos bent, mag u op zoek naar werk dat aansluit op uw opleiding en werkervaring. Het eerste half jaar mag u op zoek naar werk dat vergelijkbaar is met wat u deed (soort werk, loon, woon-werkafstand).

Hoe langer u werkloos blijft, hoe minder eisen u mag stellen aan een baan. Ook een baan die niet aansluit bij uw opleiding of ervaring; lager salaris; langere reistijd wordt dan als passend gezien. Als u zo’n baan krijgt aangeboden, moet u dit aanvaarden. Doet u dit niet, dan is het UWV verplicht uw uitkering blijvend stop te zetten voor het aantal uren dat gewerkt had kunnen worden. Het is niet altijd gemakkelijk om vast te stellen wat nu wel en niet passend is. Het UWV bepaalt dit aan de hand van regels. Het komt voor dat ook niet passend werk gewoon wordt aangeboden. Blijft u dus op uw hoede als u dat niet wilt!

Het eerste half jaar mag u op zoek naar werk dat past bij uw opleidingsniveau. Als u een mbo-opleiding hebt, mag u dus zoeken naar banen op mbo-niveau.  Met een hbo-opleiding naar werk op hbo-niveau. Als u een universitaire opleiding hebt, moet u vanaf het begin ook op zoek naar banen op hbo-niveau. Na een jaar wordt alles als passend werk gezien. U moet dan elke (algemeen geaccepteerde) baan aanvaarden. Als u een half jaar of korter werkloos bent, is twee uur reizen om van en naar uw werk te komen, passend. Alleen als u bij uw vorige werk langer reisde, wordt dit als uitgangspunt genomen. Dan is dus een langere reistijd passend. Na een half jaar wordt een reistijd van drie uur van en naar uw werk als passend gezien. 

Werk dat minder betaald wordt dan uw WW-uitkering is niet passend. Als u op of na 1 juli 2009 langer dan een jaar werkloos bent, wordt beloning onder het uitkeringsniveau wel als passend gezien.

Let op:

- Bent u net klaar met een mbo-, hbo- of universitaire opleiding/ studie? Dan is vanaf het moment dat u werkloos wordt elke baan passend.

- Bent u na 1 juni 2008 werkloos geworden? Dan is als u een jaar werkloos bent, elke baan passend.

- Hebt u met toestemming van het UWV scholing afgerond? Het eerste half jaar is een baan op het niveau van de oude én de nieuwe opleiding passend. Daarna moet u solliciteren op banen onder uw oude opleidingsniveau.

- Gaat u aan het werk tegen lager loon en wordt u opnieuw werkloos, dan kunt u mogelijk gebruik maken van de garantieregeling WW.

- Soms moet u ook niet-passend werk accepteren. Bijvoorbeeld als u werk van korte duur tijdens een bijzondere periode of gelegenheid krijgt aangeboden, zoals werk als postbode tijdens de kerstdrukte.

- Is werk volgens u niet passend? Ga naar de onafhankelijke arbeidsadviseur.

Vraag 6. Wat is een passende baan als u een bijstandsuitkering

(WWB, IOAW, IAOW) heeft?

 Iedere baan is dan in principe passend. U moet in de bijstand namelijk ‘algemeen geaccepteerd werk’ doen. Ook werk dat niet direct aansluit bij uw wensen, opleiding of eerdere salaris. U mag aangeboden werk niet zomaar weigeren. Als de gemeente of het UWV bepaalt dat u niet kunt werken of een baan in uw omstandigheden of met uw gezondheid niet passend is, hoeft u hier niet op te solliciteren of in te gaan op een aanbod.

Schakel de hulp van sociaal raadslieden of de onafhankelijke arbeidsadviseur in en voorkom dat uw opstelling als werkweigering wordt gezien.

Vraag 7. Hoe vaak moet ik solliciteren?

 Vanaf het moment dat u weet dat u werkloos wordt, moet u regelmatig solliciteren. Ga ervan uit dat u als u hier nog geen afspraken over hebt gemaakt met het UWV WERKbedrijf u vier keer per vier weken moet solliciteren. De werkcoach maakt met u afspraken hoe vaak u moet solliciteren. De afspraken die u met de werkcoach heeft gemaakt worden in een re-integratievisie vastgelegd. Daarin staat wat u allemaal moet doen om aan het werk te komen en welke hulp u krijgt. Aan deze afspraken moet u zich houden.

Tip

- Bent u het niet eens met de afspraken? Laat het dan zo snel mogelijk weten en geef aan wat in uw situatie wel redelijk is en welke hulp u nodig hebt. Ga naar een onafhankelijke arbeidsadviseur.

- Denk goed na welke afspraken u zelf wilt maken. Laat u vooraf adviseren door een onafhankelijke adviseur.

Vraag 8. Wat telt als sollicitatie?

Voorbeelden van sollicitaties zijn:

- Het versturen van een sollicitatiebrief (op papier of via e-mail).

- Telefonisch contact met een bedrijf over een sollicitatie.

- Een sollicitatiegesprek waarvoor u bent uitgenodigd.

- Het doen van een test of u geschikt bent voor een functie.

- Inschrijving bij een uitzendbureau.

- Sollicitatie naar een functie via een uitzendbureau of website.

Het doorzoeken van websites met vacatures en langsgaan bij een uitzendbureau na inschrijving tellen niet als sollicitatie.

Tip:

Bewaar altijd een kopie van sollicitatiebrieven, tests en reacties. Noteer met wie u gesproken hebt (datum, telefoonnummer). De uitkeringsinstantie kan er naar vragen.

Vraag 9. Wordt gecontroleerd of ik wel genoeg solliciteer?

Ja. De uitkeringsinstantie mag om uw sollicitaties vragen en controleert of u gesolliciteerd hebt en hoe u zich opgesteld heeft. Het UWV WERKbedrijf maakt met u afspraken over wat u gaat doen om zo snel als mogelijk weer aan het werk te gaan. Ook kunnen er afspraken gemaakt worden welke hulp u daarbij krijgt. De werkcoach of de re-integratiecoach van het UWV WERKbedrijf toetst na 3 maanden of u zich aan de afspraken heeft gehouden. Voor de hierop volgende periode worden opnieuw afspraken

gemaakt. Er wordt gekeken welke ondersteuning nodig is bij het vinden van werk. Bent u de gemaakte afspraken niet nagekomen? Dan kan een maatregel worden opgelegd, bijvoorbeeld het korten of stopzetten van uw uitkering.

Tip:

Bent u het niet eens met de re-integratievisie? Maak dit in het gesprek met uw werkcoach bespreekbaar. Vertel daar dan bij wat volgens u wel goede afspraken zijn.

Vraag 10. Kan ik vrijstelling krijgen van de sollicitatieplicht?

 Ja. Maar alleen tijdelijk en als uitzondering. U kunt een vrijstelling van de sollicitatieplicht krijgen als u niet in staat bent om te werken. Voorbeelden hiervan zijn als:

- u alles geprobeerd hebt om aan het werk te komen en u werkt 20 uur of meer als vrijwilliger.

- u intensieve mantelzorg verricht.

- er een calamiteit (ernstige gebeurtenis) in uw gezin is (bijvoorbeeld een sterfgeval of ernstige ziekte).

- u scholing volgt of u aan het werk bent via een proefplaatsing. (= drie maanden op proef werken met behoud van uitkering)

- u door zorgtaken niet in staat bent om te werken.

Vraag 11. Moet ik solliciteren als ik ziek ben?

 Ja. Het UWV WERKbedrijf verwacht dat u blijft solliciteren, ook als u ziek bent. Kunt u dat niet? Neem dan contact op met het UWV. Als u WW heeft, kunt u na 13 weken ziekte, een ziektewetuitkering krijgen.

Vraag 12. Kan ik verplicht worden om met behoud van uitkering te gaan werken?

 Ja.

 > Heeft u WW? Dan kan dat bij een proefplaatsing. U gaat dan maximaal 3 maanden bij wijze van proef met behoud van uitkering bij een werkgever werken. Als u geschikt bent voor dit werk, moet de werkgever u daarna een contract aanbieden voor minimaal 6 maanden en krijgt u wel gewoon loon. Ook kunt u verplicht worden om met behoud van uitkering te gaan werken op een participatieplaats. Dat kan alleen als vastgesteld is dat u zonder een participatieplaats moeilijk aan een baan kunt komen. De participatieplaats is bedoeld om werkervaring op te doen. Zie ook vraag 15.

> Heeft u een bijstandsuitkering/IOAW/IOW? Dan kunt u op basis van Work First (Werk Eerst in gewoon Nederlands) verplicht worden tot het werken met behoud van uitkering. U kunt direct als u een uitkering aanvraagt, met behoud van uitkering aan het werkgezet worden.

Tips:

- Geef het altijd zelf aan als u denkt dat er betere manieren zijn om aan het werk te komen. Een andere manier om (snel) aan werk te komen, gaat voor.

- Let erop dat er voordat u gaat werken met behoud van uitkering, afspraken gemaakt zijn over of u na afloop van het werken met behoud van uitkering een baan krijgt, en welke hulp en scholing u krijgt tijdens het werken met behoud van uitkering.

Vraag 13. Krijg ik hulp bij het zoeken naar werk?

U zult het in de eerste plaats zelf moeten doen. U krijgt niet altijd hulp. Het UWV WERKbedrijf of de gemeente hebben wél mogelijkheden om u te helpen bij het vinden van werk. Ook kan de hulp van een re-integratiebedrijf ingeroepen worden.

Als u zich bij het UWV WERKbedrijf inschrijft, wordt gekeken of u kans maakt om zelfstandig werk te vinden of dat u hier hulp bij nodig hebt. Het UWV WERKbedrijf geeft aan welke route gevolgd wordt.

> Van het UWV WERKbedrijf krijgt u geen ondersteuning. Wel kunt u van een aantal diensten van het UWV WERKbedrijf gebruik maken.

> U bent niet in staat om zelf te zoeken naar werk en heeft volgens het UWV WERKbedrijf hulp nodig. In overleg met uw werkcoach worden  afspraken gemaakt welke begeleiding u krijgt.

Het UWV WERKbedrijf biedt u de volgende dienstverlening:

- u kunt via het UWV WERKbedrijf vacatures zoeken (zie vacatureborden en zoek via www.werk.nl)

 - u kunt terecht bij het mobiliteitscentrum.

- u kunt informatie krijgen over de regionale arbeidsmarkt.

- u kunt informatie krijgen over scholing.

- u kunt een bemiddelingsgesprek krijgen.

- u kunt een beroepentest doen.

- u kunt een test doen om vast te stellen waar u goed in bent.

- u kunt workshops volgen: het schrijven van sollicitatiebrieven, het opstellen van een CV, oefenen met sollicitatiegesprekken en hoe u via internet op zoek kunt gaan naar werk.

- u kunt een re-integratietraject volgen.

Tips:

> Informeer zelf naar hulp bij het zoeken naar werk en geef uw eigen wensen aan.

> Een belangrijke taak van het UWV WERKbedrijf is gevraagd en ongevraagd informatie geven over de arbeidsmarkt en de uitvoering van eigen taken. Maak hier gebruik van.

> Vraag informatie over waar in de regio vacatures te vinden zijn (soort werk, sector).

> Vraag informatie als u een vacature vindt die u aanspreekt.

> Vraag of de vacature nog beschikbaar is.

> Vraag zelf een bemiddelingsgesprek aan als u daar behoefte aan hebt en laat uw wensen en mogelijkheden hierin centraal staan.

Vraag 14: Wat doet een werkcoach voor mij?

Het UWV WERKbedrijf heeft werkcoaches die u kunnen helpen bij het zoeken naar werk. De werkcoach kan u op ideeën brengen, geeft tips en maakt afspraken met u over wat u zult gaan ondernemen om weer aan het werk te komen. Als de werkcoach vindt dat u een opleiding moet volgen, is deelname verplicht. De werkcoach schakelt als dat nodig is een re-integratiebedrijf in om u te helpen bij het zoeken naar werk.

U kunt zelf ook een re-integratiebedrijf zoeken. U moet dan zelf een plan maken. Het UWV WERKbedrijf beslist op basis van dit plan of u in aanmerking komt voor een individuele re-integratie overeenkomst (IRO).

Tips:

> Krijgt u geen ondersteuning van een re-integratiecoach en wilt u dit wel? Bel het UWV WERKbedrijf werknemerstelefoon 0900-9294.

> U hebt er recht op om zelf een re-integratiebedrijf te kiezen.

> Weet wat u wilt en nodig heeft aan hulp.

> Via www.blikopwerk.nl kunt u zien welke re-integratiebedrijven bij u in de buurt zijn, wat ze doen en hoe goed ze eerder mensen aan werk geholpen hebben. Ook vindt u hoe tevreden andere uitkeringsgerechtigden / werkzoekenden gemiddeld zijn over het re-integratiebedrijf. Kies een bedrijf met een hoge tevredenheid van cliënten.

> Het UWV WERKbedrijf/de gemeente houden ook bij hoe goed re-integratiebedrijven zijn waar zij zaken mee doen. Informeer hier naar.

> Ga naar re-integratiebedrijven toe en bespreek op basis van uw eigen wensen wat ze voor u kunnen doen.

> Maak gebruik van een Individuele Re-integratie Overeenkomst (IRO). U hebt meer kans dat u hulp op maat krijgt.

Vraag 15. Welke hulp krijg ik van de gemeente?

Gemeenten hebben een zorgplicht voor het bieden van noodzakelijke ondersteuning bij het zoeken naar werk van mensen met een uitkering via de gemeente en werkzoekenden zonder uitkering. Hoe die ondersteuning wordt ingevuld, kan van gemeente tot gemeente verschillen. Ieder gemeente maakt haar eigen beleid. Het beleid wordt vastgelegd in een re-integratieverordening. Daarin staat wat de gemeente doet om mensen te ondersteunen bij het zoeken naar werk en wat door de gemeente wordt opgepakt en wat aangeboden wordt op het Werkplein.

Sommige gemeenten werken met een re-integratieladder:

1 Zorg en hulpverlening

(verslavingszorg, schuldhulpverlening en dergelijke)

2 Sociale activering

(vrijwilligerswerk, vormen van gesubsidieerd werk)

3 Arbeidsactivering

(tijdelijke gesubsidieerde banen, stages en proefplaatsingen)

4 Arbeidstoeleiding

(bemiddeling, sollicitatiecursus, netwerkcursus)

 

Tips:

> Ga na wat u zelf nodig denkt te hebben aan hulp.

> Ga na wat de gemeente in huis heeft om u te helpen en wanneer u hiervoor in aanmerking komt.

> Ga na of er mogelijkheden zijn om zelf te bepalen welke hulp u nodig hebt.

Vraag 16. Mag ik scholing volgen met een uitkering van het UWV WERKbedrijf?


U hebt geen recht op scholing. Het UWV WERKbedrijf bepaalt of u noodzakelijke scholing nodig hebt voor het vinden van werk (dit wordt vergoed). U mag maximaal een jaar scholing met behoud van uitkering volgen. In individuele gevallen kan het UWV WERK bedrijf een langere scholing toestaan, nooit langer dan twee jaar. De scholing moet aansluiten op de arbeidsmarkt en nodig zijn voor werk.

Werk vinden zonder scholing gaat voor. U kunt geheel of gedeeltelijk vrijgesteld worden van de sollicitatieplicht. De vrijstelling eindigt twee maanden voor het einde van de opleiding. U moet dan zowel op functies van uw ‘oude’ als uw ‘nieuwe’ opleidingsniveau solliciteren.

Vraag 17. Krijg ik verlenging op mijn WW als ik nog met scholing bezig ben?


Nee. Uitzondering: (Voormalig) Arbeidsongeschikten die na herbeoordeling

in de WW zijn gekomen en een opleiding volgen, houden wel recht op WW

tot de scholing is afgerond.

Vraag 18. Mag ik scholing volgen als het UWV WERKbedrijf dit niet nodig vindt?


Meestal mag dat. U moet de opleiding dan wel zelf betalen, u moet beschikbaar blijven voor de arbeidsmarkt, blijven solliciteren en passend werk accepteren als dat u wordt aangeboden.


Let op!

Als het UWV uw scholing niet noodzakelijk vindt, kan dat gevolgen hebben voor uw WW-uitkering! De tijd die u aan scholing besteedt, wordt gezien als tijd dat u niet beschikbaar bent voor de arbeidsmarkt. Uw WW-uitkering wordt dan verlaagd met de uren die u nodig heeft voor uw scholing. Als u kiest voor een voltijd opleiding, kan het dus zelfs zo zijn dat uw uitkering stopt.

Tips:

> Verzamel vacatures die passen bij de scholing die u wilt volgen. Zo kunt u laten zien dat er vraag naar is op de arbeidsmarkt. Hebt u een baangarantie van een werkgever als u de scholing hebt afgerond? Geef dat dan zeker aan bij het UWV WERKbedrijf! Kunt u niet meer terug naar uw oude beroep? Beschrijf dan waarom. Bijvoorbeeld, omdat er geen vacatures zijn of dat u niet langer geschikt bent.

> Ga bij niet noodzakelijke scholing na wat mogelijke consequenties zijn voor uw uitkering.

Vraag 19. Mag ik scholing volgen met een bijstandsuitkering WWB of IOAW?

 Informeer bij uw gemeente. Over het algemeen mag u met een bijstandsuitkering met behoud van uitkering scholing volgen zolang het geen belemmering vormt voor het zoeken naar werk. Langdurige scholing (universiteit of hbo) is niet uitgesloten, maar het wordt niet altijd toegestaan. De gemeente biedt vormingsactiviteiten en cursussen aan voor mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Als u scholing krijgt  aangeboden, bent u verplicht hieraan deel te nemen.


Tip:

Krijgt u scholing aangeboden die u niet wilt en wat niet helpt bij het vinden van werk?

Kom met een alternatief.

Vraag 20. Hoe zorg ik er voor dat mijn wensen centraal staan bij het zoeken naar werk?


Als u een uitkering hebt, beslissen anderen vaak wat u moet en wat goed voor u is. Maar natuurlijk hebt u zelf ook uw wensen.

Als het gaat om werk, wilt u

> dat dit werk bij u past

> werk waar u goed in bent

> dat er vacatures zijn, zodat u dat werk ook echt kunt gaan doen

> dat u hulp krijgt die bijdraagt tot het vinden van een baan.

U vergroot de kans om dit te vinden als u weet wat u wilt, wat u kunt, als u zoekt naar werk waar ook vacatures zijn en als u de juiste hulp krijgt bij het zoeken naar een passende baan.


Tips:

> Ga na waar u goed in bent en of u werk wilt/kunt dat u eerder deed.

> Ga na of u wilt werken in de sector waar u eerder een baan had.

Soms kan het overstappen naar een andere sector grote inkomensgevolgen hebben, bijvoorbeeld voor pensioenopbouw.

> Hou de haalbaarheid van uw wensen in de gaten. Zijn er vacatures? En als die er niet zijn, welke andere vacatures die wel voorhanden zijn, passen bij u?

> Bent u ziek of (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt? Ga niet op zoek naar werk dat slecht is voor uw gezondheid, maar naar werk wat u met uw gezondheid goed kunt doen. Vraag het UWV WERKbedrijf of re-integratiebedrijf geschikte banen voor u te zoeken; vraag om advies over wat u met uw ziekte/arbeidshandicap kunt doen en naar goede ondersteuning bij het zoeken naar deze geschikte banen.

> Schakel hulp in om achter eigen wensen en mogelijkheden te komen.

Als u weet wat u wilt en kunt, is het nog de kunst om zo’n baan te vinden. En dat is niet altijd makkelijk. Maak een plan voor hoe u werk vindt en welke hulp u hierbij nodig hebt:

- Welke stappen zet u?

- Hoe zoekt u naar werk en wie kunnen u hierbij helpen?

- Wat is nodig om zo’n baan te bemachtigen?

- Heeft u scholing, loopbaanadvies of een sollicitatietraining nodig?

Informeer naar de mogelijkheden bij het UWV WERKbedrijf of de gemeente.

 Tips:

> Schakel uw netwerk in: Vertel vrienden en kennissen dat u een baan zoekt en waar uw voorkeur naar uitgaat. Werk vinden door gebruik te maken van het eigen netwerk, staat met stip op 1 bij succesvolle routes naar werk.

> Bekijk regionale kranten en vacaturesites op internet.

> Ga naar het UWV WERKbedrijf en vraag wat ze voor u kunnen doen om uw droombaan te vinden.

Vraag 21. Wat doet een onafhankelijke arbeidsadviseur?

 Bij veel vestigingen van het UWV WERKbedrijf houdt een arbeidsadviseur spreekuren. Dit is iemand met als taak werkzoekenden informatie te geven en mee te denken. U kunt uw vragen kwijt over het zoeken naar werk en een uitkering. Dit heeft geen gevolgen voor uw uitkering. Zie ook www.onafhankelijkarbeidsadviseur.nl

Vraag 22. Wat betekenen al die afkortingen?

IRO Individuele Re-integratie Overeenkomst. Hiermee maken wij samen met u een plan voor met als doel werk.

UWV WERKbedrijf Sinds 1 januari 2009 zijn het Centrum voor Werk en Inkomen en het UWV (Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen) gaan samenwerken

op lokaal niveau en hebben zij samen één nieuwe naam gekregen.

WW Werkloosheidswet.

WWB Wet Werk en Bijstand. Ook wel de bijstand genoemd. Minimumuitkeringen voor mensen die geen recht hebben op een andere uitkering.

IOAW Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers. Minimumuitkering op bijstandsniveau.

IOW Inkomensvoorziening oudere werklozen, minimumuitkering op bijstandsniveau.

Laatste artikelen

De do's en don'ts van online solliciteren
Jobs worden steeds meer ingevuld via het internet. Bewust bezig zijn met je online profiel is dan ook een must geworden wil je die droomjo... meer >

Procesoperator (mbo)
Omschrijving: Vacature: Procesoperator (mbo)Procesoperator bij Oasen: een vaste baan in de techniek! Wie: MBO Elektrotechniek (niveau 3... meer >

Medewerker Branderij, voedingsmiddelen
Functienaam Operator Opleiding MBO Dienstverband Full time Salarisindicatie, in overleg Reageer bij Enrico De WerkBedrijfsprofiel Onze o... meer >